Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Rynek 2,
20-111 Lublin

tel: 81 532 80 12

Egzaminy

Numer konta bankowego:

68 1240 2382 1111 0000 3895 8472

 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, iż zgodnie art. 3 ust. 3g pkt.4 Ustawy o rzemiośle zostały ustalone stawki opłat za egzaminy obowiązujące w 2024 r. 

egzamin mistrzowski   - 1 938,94 zł

egzamin czeladniczy  -     969,46 zł

egzamin sprawdzajacy -   346,23 zł

duplikat świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego - 26,00 zł

 

dyplom mistrzowski wersja ozdobna: 100,00 zł
świadectwo czeladnicze wersja ozdobna: : 80,00 zł

 

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu prosimy o kontakt z:


Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie,
Rynek 2
20-111 Lublin

tel. 81 532 80 12

INFORMACJA O EGZAMINACH 

TERMINY NAJBLIŻSZYCH EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH

 

OSOBY DOROSŁE ZAINTERESOWANE POWYŻSZYMI TERMINAMI EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH PROSIMY O KONTAKT Z WYDZIAŁEM OŚWIATY W CELU WCZEŚNIEJSZEGO USTALENIA PRZESŁANIA WYMAGANEJ DOKUMENTACJI EGZAMINACYJNEJ ORAZ SZCZEGOŁÓW EGZAMINU. tel. 81 532 80 12


Warunkiem przystąpienia kandydata do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego jest wcześniejsze złożenie wymaganej dokumentacji egzaminacyjnej do Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych w celu dokonania jej weryfikacji.

 

 

Uwaga!

Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli) określone w przepisach wydanych na podstawie art.70 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz z metodyki nauczania.
Uprawnienia do zwolnienia z egzaminu czeladniczego i egzaminu mistrzowskiego stwierdza izba rzemieślnicza.
 

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o ukończonym kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu z wnioskiem o zwolnienie (do pobrania w zakładce przydane dokumenty) z powyższych tematów etapu teoretycznego części pisemnej wraz z wymaganą dokumentacją do egzaminu mistrzowskiego.
 

 

 

Dokumenty:

 

 

DYPLOM MISTRZOWSKI / ŚWIADECTWO CZELADNICZE - wersja OZDOBNA:

 

 

 

Od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG
 

INFORMACJA „KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:
1. uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez izby rzemieślnicze
1. W przypadku osób, które przystępując do egzaminu mistrz/czeladnik są już przedsiębiorcami:
 dopisanie informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny,
 przedsiębiorcy przystępując do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego będą zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG,
 izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie CEIDG.

2. W przypadku osób które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 1.10.2020 oraz prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG:
 informacje w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest dokonywane wyłącznie wtedy gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie informacji do wpisu w CEIDG,
 izba rzemieślnicza weryfikuje wniosek w terminie 14 dni od dnia ich wpływu,
 w przypadku pozytywnej weryfikacji izba rzemieślnicza przekazuje dane do CEIDG,
 izba rzemieślnicza może wnioskodawcę zawiadomić o konieczności uzupełnienia wniosku, określając term jego uzupełnienia,
 wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania,
 w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji izba rzemieślnicza informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy przekazania danych do CEIDG.
 

 

Zobacz też

Partnerzy:
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij